Välkommen till Symbolen

Var med när Symbolen, Luleås nya Folkets Hus, växer upp! Hyresrätter, bostadsrätter, kontorslokaler och butiksytor väntar på dig.

Anmäl redan nu intresse för ditt nya boende. Vårt enda lilla motkrav är att du är med och bestämmer hur Symbolen ska bli. Det gör du genom att svara på våra frågor då och då. Ju flitigare du är på att svara desto högre köplatspoäng får du.

Inte medlem än?

Redan medlem?

"Kommunal planprocess"

Den detaljplan som gäller för fastigheten Katten 6 är från 1946. I detaljplanen bestäms till exempel var byggnader får stå, vilken byggnadshöjd som är tillåten, vilken sorts verksamhet man får ha inom fastigheten mm. För att kunna förverkliga de visioner som vi har i projektet måste en ny detaljplan tas fram.

Sverige har något som populärt brukar kallas "kommunalt planmonopol". Det är nämligen reglerat i lag att "Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten". Det betyder att det är kommunen som har ensamrätt att bestämma vad mark och vatten inom kommunens gränser ska användas till, om det till exempel ska vara industriområde eller bostadsområde, småbåtshamn eller campingplats.

När man tar fram en detaljplan för ett område så regleras också den processen i lagen. Kommunen eller en konsult tar fram förslag till program och så småningom detaljplan som kommunpolitikerna sedan tar ställning till. Lagen syftar till att det ska vara en öppen och demokratisk process, där alla ska få insyn och möjlighet att påverka. Vid flera tillfällen hålls samråd där sakägare och allmänhet kan få information och har möjlighet att lämna synpunkter. Men i slutänden är det politikerna som tar beslut om hur detaljplanen ska se ut.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan omfattar ett begränsat område och är juridiskt bindande. Den reglerar mark- och vattenanvändning, fastighetsindelning, byggrätter och genomförandefrågor. Detaljplanen anger bl.a vilken mark som får bebyggas, vad och hur mycket som får byggas samt bebyggelsens utformning.

planprocess
 1. I programmet ska mål och utgångspunkter för detaljplanen beskrivas. Det betyder att man beskriver förutsättningarna och vad man vill uppnå.
 2. Under samråd brukar förslaget till detaljplan anslås på kommunens hemsida och ofta på någon annan offentlig plats, tex biblioteket.
  Brev skickas ut till sakägare och berörda myndigheter. Avsikten är att ge möjlighet till information, insyn och påverkan.
 3. Under samrådstiden kan man ställa frågor om och lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.
 4. Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån den information och de synpunkter som kommit in.
  Sedan ställs detaljplanen ut. Utställningen är på många sätt lik samrådet: Förslaget anslås på kommunens hemsida och på någon
  annan offentlig plats, brev skickas ut till sakägare och berörda myndigheter.
  Man kan även under utställningstiden ställa frågor om och lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Efter utställningen kan
  små förändringar göras i detaljplanen.
 5. Projektet kan genomföras i överensstämmelse med vad som bestämts i detaljplanen.
 6. Planen antas av kommunpolitikerna i plan- och tillväxtutskottet eller av kommunfullmäktige.